Hướng dẫn thiết kế bìa Album

7de27a90-0566-8c24-910b-d2296b8d2d58

BÌA CỨNG:

1368075604 thiet ke bia photobook 1

BÌA MỀM

1368075659 thiet ke bia photobook 2